Course Image HÓA PHÂN TÍCH

- Học phần: Bắt buộc

- 4 tín chỉ (60 tiết Lý thuyết # 24 buổi 2,5 tiết)

- Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các nguyên lý khoa học và các phương pháp phân tích dựa trên các phản ứng hóa học (acid-base, oxy hóa – khử, tạo kết tủa và tạo phức) và các phương pháp phân tích công cụ cơ bản (điện hóa, quang phổ, sắc ký, khối phổ) được ứng dụng nhiều trong ngành dược

Báo cáo khoa học của PGS. TS. Markus Ganzera (Univ. of Innsbruck)