Học viên nội trú, cao học và chuyên khoa 2 sẽ nộp bài phân tích y văn vào chương trình.

Đây là vị trí nhận đề thi của đối tượng Bác sĩ Nội trú

Đây là vị trí học viên chuyên khoa 1 thi tốt nghiệp.

Đây là vị trí lớp chuyên khoa 2 nhận đề thi tốt nghiệp chuyên khoa.