Quy trình đánh giá chất lượng thông qua phản hồi của SV về môn học / tín chỉ (Mã số ĐHYD-ĐBCL/QT.04): Sử dụng biểu mẫu "Phiếu lấy ý liến phản hồi của SV về môn học / tín chỉ) (ĐHYD-ĐBCL/QT.04/BM.01).

Đối tượng khảo sát:

- Sinh viên đang theo học chính thức các CTĐT tại ĐHYD TP.HCM.

- Tất cả các môn học / tín chỉ được tổ chức giảng dạy trong năm học: đảm bảo mỗi môn học / tín chỉ có 70% số SV (và ít nhất 30 SV) trả lời phiếu khảo sát.

Thời điểm khảo sát; Được thực hiện trong buổi học cuối cùng của môn học / tín chỉ hoặc trước buổi thi / kiểm tra kết thúc môn học / tín chỉ.