Đối tượng khảo sát:

-          Đơn vị / người sử dụng lao động có sử dụng người lao động là sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Mẫu khảo sát: Tùy thuộc số sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau tốt nghiệp 12 - 24 tháng của mỗi chương trình đào tạo, việc khảo sát có thể được thực hiện với mẫu khảo sát là 100% đơn vị / người sử dụng lao động nếu tổng số đơn vị / người sử dụng lao động ≤ 30; nếu tổng số đơn vị / người sử dụng lao động > 30 thì mẫu khảo sát tối thiểu là 50% tổng số đơn vị / người sử dụng lao động nhưng đảm bảo mẫu khảo sát tối thiểu là 30.

Nội dung khảo sát:

+ Thông tin chung về cơ quan / đơn vị sử dụng lao động trả lời phiếu khảo sát;

+ Nội dung khảo sát:

Phần 1. Thông tin chung về SV tốt nghiệp đang làm việc tại cơ quan / đơn vị

Phần 2. Nhận xét về SV tốt nghiệp ngành  ______________________         từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 4 nội dung với 19 chỉ số:

Kiến thức chuyên môn (2 chỉ số);

Kỹ năng chuyên môn (6 chỉ số);

Kỹ năng mềm (7 chỉ số);

Thái độ tích cực (4 chỉ số)

Câu hỏi mở trong mỗi phần để thu thập thêm các ý kiến của đơn vị / người sử dụng lao động

Phần 3. Phần nội dung khảo sát đặc thù của đơn vị đào tạo

Thời điểm khảo sát:

Được thực hiện 01 lần/năm và đảm bảo được hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 hàng năm đối với người học tốt nghiệp trong vòng 12 - 24 tháng.

Đối tượng khảo sát:

-          Cựu người học của các đơn vị đào tạo tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

-          Mẫu khảo sát: Tùy thuộc số người học có việc làm của mỗi chương trình đào tạo sau tốt nghiệp 12 - 24 tháng, việc khảo sát có thể tiến hành với 100% người học hoặc theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 về Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp được khảo sát cần có phản hồi (dựa trên tổng số sinh viên tốt nghiệp tính theo ngành đào tạo) của Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 về Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Nội dung khảo sát:

(i)          Phiếu lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về tình hình việc làm sau tốt nghiệp:

+ Phần 1: Thông tin chung

+ Phần 2: Dành cho cựu SV có việc làm kể từ khi tốt nghiệp

Thông tin khảo sát gồm 11 chỉ số

+ Phần 3: Dành cho cựu SV chưa có việc làm kể từ khi tốt nghiệp

Thông tin khảo sát gồm 2 chỉ số

+ Phần 4. Phần nội dung khảo sát đặc thù của đơn vị đào tạo

(ii)       Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về tình hình việc làm sau tốt nghiệp.

Thời điểm khảo sát:

Được thực hiện 01 lần/năm và đảm bảo được hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 hàng năm đối với người học tốt nghiệp trong vòng 12 - 24 tháng.

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đề nghị anh/chị cho biết ý kiến phản hồi về hoạt động đào tạo của chương trình mà các anh/chị đã học bằng cách đánh dấu () vào ô phù hợp theo mức độ đánh giá của anh/chị.

Quy trình đánh giá chất lượng thông qua phản hồi của SV về môn học / tín chỉ (Mã số ĐHYD-ĐBCL/QT.04): Sử dụng biểu mẫu "Phiếu lấy ý liến phản hồi của SV về môn học / tín chỉ) (ĐHYD-ĐBCL/QT.04/BM.01).

Đối tượng khảo sát:

- Sinh viên đang theo học chính thức các CTĐT tại ĐHYD TP.HCM.

- Tất cả các môn học / tín chỉ được tổ chức giảng dạy trong năm học: đảm bảo mỗi môn học / tín chỉ có 70% số SV (và ít nhất 30 SV) trả lời phiếu khảo sát.

Thời điểm khảo sát; Được thực hiện trong buổi học cuối cùng của môn học / tín chỉ hoặc trước buổi thi / kiểm tra kết thúc môn học / tín chỉ.