1. Số tín chỉ: 03

2. Số tiết lý thuyết: 45

3. Số tiết thực hành: 40

4. Đối tượng học viên:

- Sinh viên đại học DCQ năm thứ 4

- Sinh viên đại học hệ liên thông năm thứ 4

- Sinh viên đại học hệ Văn bằng 2 năm thứ 3

4. Giảng viên tham gia giảng dạy:

- PGS. TS. Lê Hậu

- TS. Lê Minh Quân

- ThS. Nguyễn Công Phi