Các Hệ thống trị liệu mới là chuyên đề tự chọn dành cho sinh viên dược đại học thuộc các định hướng chuyên ngành. Học phần gồm 30 tiết lý thuyết, cung cấp các kiến thức về các hệ chuyển giao thuốc tiên tiến như hệ trị liệu phóng thích kéo dài, các dạng viên ODT và hệ trị liệu hấp thu qua da ...

images.jfif?time=1583419651946

1. Mã học phần: 512136

2. Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:

         Kiến thức chuyên ngành

3. Số tín chỉ: 02 (30 tiết)

4. Môn học trước: Công Nghiệp Dược

Sản xuất thuốc 1 là học phần bắt buộc (3 tín chỉ) thuộc định hướng chuyên ngành Sản xuất phát triển thuốc

1. Số tín chỉ: 03

2. Số tiết lý thuyết: 45

3. Số tiết thực hành: 40

4. Đối tượng học viên:

- Sinh viên đại học DCQ năm thứ 4

- Sinh viên đại học hệ liên thông năm thứ 4

- Sinh viên đại học hệ Văn bằng 2 năm thứ 3

4. Giảng viên tham gia giảng dạy:

- PGS. TS. Lê Hậu

- TS. Lê Minh Quân

- ThS. Nguyễn Công Phi