Đây là khóa học dinh dưỡng sơ sinh lâm sàng cho học viên CK1.