Trung tâm CNTT&TT sẽ cung cấp các công cụ và tài liệu hướng dẫn phục vụ cho việc tạo bài giảng trực tuyến.

Nếu có thắc mắc liên quan đến việc tạo bài giảng trực tuyến, Thầy Cô có thể vào Diễn đàn để cùng trao đổi.