Đây là trang elearning Lý thuyết Bào chế 2 dành cho các bạn đăng ký học phần LTBC2 trong năm học 2021-2022. Các tài nguyên được cung cấp phục vụ cho việc dạy và học học phần này. Đề nghị sinh viên không đăng lại các tài nguyên này lên các nền tảng khác. 

Học phần thay thế tốt nghiệp - phần giảng dạy của bộ môn Bào Chế