Môn học này sẽ giúp cho học viên biết được tên, vị trí bình thường của các cấu trúc giải phẫu cơ thể người  trên phim cắt lớp vi tính và phim cộng hưởng từ.