Nội dung gồm các kiến thức về chức năng, nhiệm vụ và kỹ năng của người Hộ sinh trong chăm sóc sức khỏe sinh sản tại gia đình và cộng đồng; từ đó phối hợp với nhân viên y té và các tổ chức trong cộng đồng lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các chương trình sức khỏe.

Đề cương chi tiết môn học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Mô tả học phần